Ad-dalu Cyd-gynllunio

by Nathan Williams | 11th Ion 2022

Fel Menter Gymdeithasol, rydym yn credu yn y gwerth cymdeithasol a ddaw o gyd-gynllunio gwasanaethau gyda phobl. Rydym o’r gred y dylid cydnabod a gwerthfawrogi profiadau bywyd pobl wrth gyd-gynllunio gwasanaethau gwell. Cynhaliwyd gweithdy gyda phobl ifanc yn ddiweddar, i drafod ad-daliad am gymryd rhan yn ein gwaith Cynllunio Gwasanaeth a Chyd-gynllunio Cyfryngau.

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus a’r trydydd sector yn eu cynorthwyo i gyrraedd mwy o bobl a chyflwyno gwasanaethau digidol gwell. Er mwyn gwneud hyn, rhaid cynnal yr hyn y gelwir yn ‘ymchwil defnyddiwr’ yn y byd cynllunio digidol. Golygai hyn ein bod yn siarad gyda phobl er mwyn dysgu mwy amdanyn nhw a’u hanghenion. Weithiau, rydym yn dangos prototeip rhywbeth sydd wedi’i greu i weld sut y byddant yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd.

I helpu gyda’r broses yma, pan fydd y prosiect yn caniatáu, rydym yn aml yn talu pobl ifanc fel staff sydd yn gweithio ar liwt eu hunain. Mae hyn yn help iddynt gael profiad gwaith a bod yn rhan weithgar o brosiect o’r cychwyn cyntaf hyd at y diwedd. Dyma y gwnaethpwyd wrth gefnogi’r Tîm Pobl Ifanc yn Arwain, fu’n ymchwilio anghenion pobl ifanc ar gyfer Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gyda phrosiectau eraill roedd pobl ifanc yn blaenoriaethu’r cyfle i gael eu clywed, fel y fideo ‘Think Again!’ cyd-gynlluniwyd gyda YMCA Caerdydd.

Mae sgyrsiau am yr hyn sydd yn waith gwirfoddol neu waith taledig yn gallu bod yn ddryslyd wrth reoli elusennau, ond roeddem yn awyddus i gael clywed yr hyn roedd gan bobl ifanc i’w ddweud.

Yr hyn mae pobl ifanc yn gwerthfawrogi

·  Cydnabyddiaeth

·  Bwyd

·  Cyfleoedd i gymryd rhan mewn pethau eraill

·  Crynodeb o ganlyniadau i ddangos gwerth eu cyfraniad

·  Hyfforddiant am ddim

·  Digwyddiadau am ddim

·  Hyfforddiant

·  Profiad gwaith

·  Tystysgrifau

·  Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant

·  Profiadau ystyrlon

·  Ymweld â gweithleoedd

·  Talebau

·  Cyfleoedd â thâl

·  Sesiynau helpu gyda CV

google jamboard
Jamboard Gweithdy

Yr hyn y dysgwyd

Workshop participants

Gweithdy ieuenctid

Yn y gweithdy, dywedodd y bobl ifanc efallai bod angen lefelau ad-dalu gwahanol i gyd-fynd â lefelau gwahanol o gyfranogiad. Roedd y bobl ifanc yn deall gall fod cyfyngiadau cyllid weithiau. Roeddent hefyd yn deall byddai rhai prosiectau yn buddio’n well gyda gwirfoddolwyr neu yn cymryd ychydig funudau yn unig, tra bod eraill yn gweddu’n well neu angen cyflogi staff. Cytunwyd ar bwysigrwydd cynnwys pobl ifanc yn y sgwrs am ad-daliadau wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd â budd cymdeithasol bwriadedig. Roedd y bobl ifanc yn ymwybodol bod rhwystrau ariannol yn gallu atal mynediad ecwitïol a bod talu rhywun yn gallu rhoi cyfle iddynt gymryd rhan.

Cofiwch ofyn

Mae fframwaith syml wedi cael ei greu i sefydliadau sydd yn cynnwys pobl wrth drafod ad-daliad:

Os oes gennych chi’r gyllideb = gofynnwch.

Os nad oes gennych chi’r gyllideb = gofynnwch.

Beth ydym ni am wneud yn wahanol?

Byddem yn parhau i gynnwys pobl ifanc ac, ble’n bosib, eu cyflogi. Mae hyn yn sicrhau gwir lais ieuenctid yn ein prosiectau ac yn caniatáu i nifer o bobl ifanc gael cyfle cyflogaeth gyntaf.

Un o’r pethau gwerthfawrogwyd gan y bobl ifanc oedd gweld canlyniadau’r cyfraniad. Dywedodd rhai pobl ifanc eu bod wedi cymryd rhan mewn amryw o ymgynghoriadau neu weithgareddau cyd-gynhyrchu, ond prin ddim ohonynt oedd wedi clywed am y gwahaniaeth gwnaed y cyfraniad yma. Byddem yn sicrhau ein bod yn rhoi gwybod am ganlyniadau ein prosiectau i’r holl bobl sydd yn cymryd rhan yn ein prosiectau. Mae hwn yn newid syml, gyda’r gobaith y bydd yn cael effaith bositif ar gyfranogiad ac yn grymuso mwy o bobl i newid pethau er gwell.

Gweithio efo ProMo


Os hoffech siarad â ni am Gynllunio Gwasanaeth, e-bostiwch: nathan@promo.cymru