Mae’r Tîm Pobl Ifanc yn Arwain Cymru (PIYA) yn dîm o bobl ifanc a benodwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (CGLG) yng Nghymru. Mae ProMo-Cymru, mewn partneriaeth â’r Ministry of Life (MoL), wedi bod yn gweithio gyda’r tîm yma i gynllunio a chyflwyno prosiect ymchwil dros gyfnod deg wythnos.

Manylion y prosiect

Roedd y prosiect yn ymchwilio blaenoriaethau, gwytnwch a gweledigaethau pobl ifanc y tu hwnt i’r pandemig Covid-19. Ei fwriad oedd  adnabod sut gall cyllid y Loteri Genedlaethol gael yr effaith mwyaf positif ar bobl ifanc yng Nghymru.

Llwyddodd y tîm PIYA gynnal 60 o gyfweliadau strwythuredig, 51 arolwg digidol ac 11 cyfweliad lled-strwythuredig / grwpiau ffocws.

Tudalen flaen adroddiad gwytnwch Meddwl Ymlaen

Darganfyddiadau’r prosiect

Llwyddodd yr ymchwil amlygu prif flaenoriaethau pobl ifanc. Mae ciplun o’r rhain yn cynnwys:

Mynediad i gefnogaeth iechyd meddwl a llesiant o ansawdd

“Mae iechyd meddwl yn chwarae rhan fawr ym mywydau pobl ifanc ac mae’n cael effaith ar bopeth arall.”

Cael llais cyhoeddus a rhan yn gwneud penderfyniadau

“Mae pobl ifanc yn aml yn cael eu rhoi o’r neilltu fel rhai sydd ddim yn cymryd rhan.”

Eu dyfodol – yn benodol cyfleoedd cyflogaeth a mynediad i dai

“Mae bron yn amhosib gadael cartref, ac yn anoddach fyth i beidio gorfod rhentu am weddill dy oes.”

Y celfyddydau – pryderon am effaith COVID-19 ar y theatr, cerddoriaeth a ffilm

“Mae wedi newid o bopeth ar gael am ddim i orfod talu am wersi ac offerynnau.”

 

 

Yn ogystal â’r themâu yma, roedd sawl mater arall oedd yn bwysig i bobl ifanc fu’n rhan o’r ymgynghoriad. Mae’r rhain wedi cael eu cynnwys isod yn y model cysyniadol.

Effaith

Mae’r ymchwil yma sydd wedi ei chyd-gynhyrchu wedi arwain at fewnwelediadau pwysig gan bobl ifanc ledled Cymru, yn ymwneud â blaenoriaethau, gwytnwch a gweledigaethau pobl ifanc y tu hwnt i’r pandemig Covid-19. Gellir darllen yr adroddiad lawn yma.

Mae’r ymchwil yma wedi arwain at raglen grant £10 miliwn Meddwl Ymlaen yn agor ar 26ain Mai 2021. Manylion pellach y grant Meddwl Ymlaen yma.

 

Gweithio gyda ProMo-Cymru

Mae ProMo-Cymru yn arbenigo mewn cefnogi sefydliadau i roi lleisiau ac anghenion pobl ifanc wrth galon prosiectau a gwasanaethau.

Am wybodaeth bellach ar Wybodaeth Ieuenctid Digidol cysylltwch â Cindy ar cindy@promo.cymru