CEISIADAU WEDI CAU: Cynllunio Gwasanaeth Digidol i Gyrraedd Anghenion Defnyddiwr yn Well

by ProMo Cymru | 15th Chw 2024

Mae ceisiadau bellach yn agored i sefydliadau trydydd sector Cymru am un o bum lle ar raglen gyffrous. Bwriad y rhaglen yw trawsnewid eich gwasanaethau’n ddigidol i gyrraedd anghenion eich cymunedau yn well. Bydd pob sefydliad sydd yn cymryd rhan yn derbyn tâl £4,800 am gymryd rhan.

Yn nhirwedd gyflym ddigidol mae aros ar y blaen yn fantais angenrheidiol i sefydliadau. Bydd ein rhaglen yn eich grymuso â’ch ysgogi i gynllunio neu ailfeddwl eich gwasanaethau i gyrraedd eich cymunedau yn well.

Manylion y Rhaglen

Mae’r Rhaglen Cynllunio Gwasanaeth Digidol 6 mis yma wedi ei deilwro i sefydliadau trydydd sector Cymru, beth bynnag eu maint neu brofiad digidol blaenorol.

Bydd pum sefydliad yn cael eu dewis i ymuno â’r rhaglen. Y bwriad yw grymuso sefydliadau trydydd sector Cymru i wella gwasanaethau i ddefnyddwyr eu gwasanaeth gan ddefnyddio digidol.

Gall trawsnewid eich gwasanaeth gyda digidol feddwl unrhyw beth, o ddigideiddio gwaith papur fel ei bod yn haws i gofrestru am gymorth i ddarganfod ffyrdd mwy effeithiol i gysylltu â defnyddwyr eich gwasanaeth gyda’ch ffôn.

Os oes gennych chi her ac eisiau cymorth i ddarganfod datrysiad digidol effeithiol, dyma’r cyfle i chi!

Unwaith i chi benderfynu ar eich her, byddech yn dilyn y fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth i archwilio i fanylder dyfnach a darganfod datrysiadau posib. Nid oes rhaid poeni os ydych chi’n hollol newydd i gynllunio gwasanaeth. Bwriad y rhaglen yma yw eich cyfarparu gyda’r holl wybodaeth ac adnoddau sydd ei angen.

Beth yw manylion y rhaglen cynllunio gwasanaeth?

Mae’r rhaglen Cynllunio Gwasanaeth Digidol yn cychwyn fis Ebrill 2024 ac yn gorffen fis Hydref 2022. Os ydych chi’n llwyddo i gael lle ar y rhaglen, byddech yn penodi dau aelod staff fel arweinwyr prosiect.

Bydd yr arweinwyr prosiect yn derbyn arweiniad, mentora, a’r cyfle i gynllunio a phrofi gwasanaethau digidol newydd neu i wella rhai sydd yn bodoli eisoes yn eich sefydliad.

Mae’r rhaglen yn gweithredu ar y broses Darganfod, Diffinio, Datblygu a Chyflawni. Mae’n caniatáu i’r sefydliad weithio ar heriau go iawn maent yn wynebu.

Byddech yn cychwyn wrth ddysgu am y fethodoleg cynllunio gwasanaeth, y broses, a sut i ddeall anghenion eich defnyddwyr yn well. Yna, byddech yn ymchwilio anghenion eich defnyddwyr, yn dadansoddi eich prif fewnwelediadau, yn datblygu datrysiadau posib i’ch her ac yn eu profi.

Bydd y mwyafrif o’r rhaglen yn digwydd yn rhithiol, gan ganiatáu hyblygrwydd ar gyfer hunan-astudio a gwaith. Mae yna rhai digwyddiadau wyneb i wyneb yn ystod y cwrs hefyd. Mae yna ddyddiadau pwysig yn ystod y rhaglen ble mae presenoldeb yn orfodol. Mae’r dyddiadau yma, ynghyd â gwybodaeth bellach a chwestiynau cyffredin i’w gweld ar dudalen y rhaglen yma.

Manteision y Rhaglen Cynllunio Gwasanaeth

Nid dysgu yn unig sydd i’w ennill o gymryd rhan yn y Rhaglen Cynllunio Gwasanaeth Digidol; mae’n fuddsoddiad yn nyfodol eich sefydliad. Mae cael cyfle i ddatrys gwir broblemau o fewn eich sefydliad, gyda chymorth ein harbenigwyr Cynllunio Gwasanaeth, yn amhrisiadwy.

Bydd pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y garfan yma yn derbyn tâl o £4,800 (yn cynnwys TAW) i gyfrannu tuag at amser staff ac adnoddau.

Y Broses Ymgeisio

Dim ond lle i bum sefydliad trydydd sector sydd ar gael. Bydd hyn yn golygu proses ymgeisio.

Gofynnir i chi gwblhau ffurflen gais tair rhan.

Mae’r rhan gyntaf yn holi am eich sefydliad ar y cyfan, yr ail ran am y bobl rydych chi wedi penodi i arwain y prosiect, a’r trydydd am eich prosiect a’i effaith ar ddefnyddwyr eich gwasanaeth.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dangos eu bod wedi ymrwymo i ddefnyddio’r cwrs yma i wneud newid sydd yn cael effaith.

Mae ProMo Cymru yn annog pawb sydd â diddordeb i wneud cais. Nid yw’n angenrheidiol i gael profiad o’r fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 2 Ebrill, 11:59pm.

Peidiwch â cholli’r cyfle i chwyldroi’r eich sefydliad gan ddefnyddio cynllunio gwasanaeth digidol i gael effaith barhaol ar eich cymuned.

Ymgeisiwch nawr a bod yn rhan o’r siwrne trawsnewid ddigidol! Gwybodaeth bellach yma.

Mae’r rhaglen yn cael ei ariannu trwy brosiect Cefnogaeth Ddigidol Trydydd Sector ProMo Cymru mewn partneriaeth â CGGC. Ariannir y prosiect trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sydd â’r nod o gefnogi’r Trydydd Sector yng Nghymru gyda digidol.