Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

by Nathan Williams | 27th Ion 2022

Disgrifiad

Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth.

Dros 8 wythnos, bydd unigolion neu dimau o wahanol sefydliadau yn cael eu cefnogi i gynllunio, profi a datblygu gwasanaethau digidol/hybrid newydd neu ailfeddwl gwasanaethau presennol.

COFRESTRU

Yn y rhaglen yma byddech yn:

– Cael cyfle i ddatrys her go iawn sydd yn wynebu eich sefydliad
– Rhoi amser a gofod i brofi syniadau a dulliau newydd
– Dysgu pethau newydd am ddefnyddwyr eich gwasanaeth a’u hanghenion
– Derbyn mentora ac arweiniad gan arbenigwyr digidol
– Dysgu sut i ddatblygu gwasanaethau digidol sydd yn canolbwyntio ar y person gan ddefnyddio methodoleg Cynllunio Gwasanaeth
– Arbrofi gydag offer digidol newydd
– Cael mynediad i’r pecyn cymorth ac adnoddau DesYIgn


I bwy mae’r cwrs yma?

Mae’n rhaid i chi fod yn gweithio i sefydliad trydydd sector yng Nghymru sydd yn trosglwyddo gwasanaethau i/gyda phobl ifanc er mwyn gallu cofrestru am y cwrs am ddim yma.

I sicrhau eich bod yn cael y profiad hyfforddiant orau, byddem yn annog dau berson o bob sefydliad i fynychu’r cwrs, er nad yw hyn yn hanfodol. Bydd angen i bob person gofrestru ar wahân.

Bydd disgwyl i bob cyfranogwr ymrwymo i 3-4 awr o amser dysgu bob wythnos dros gyfnod 8 wythnos.

Ar ba ffurf mae’r cwrs?

Mae hwn yn gwrs e-ddysgu 8 wythnos, gyda thua 3-4 awr o astudio ar ben eich hun a gwaith prosiect. Bydd tasgau newydd yn cael eu gosod bob wythnos i’w cwblhau unrhyw amser yn ystod yr wythnos yna. Mae 2 weminar wedi cael eu trefnu, ond mae popeth arall yn hyblyg cyhyd â bod y gwaith cwrs yn cael ei gwblhau o fewn yr 8 wythnos.

Dyddiadau gweminar:

– Gweminar Cyflwyno: Mawrth 7fed  2-4yp
– Gweminar Cloi: Ebrill 28ain  2-4yp
Mae hwn yn gwrs dwyieithog*

Proses Ceisiadau

Dyddiad cau ceisiadau yw 18fed Chwefror. Bydd cael eich derbyn ar y cwrs yn ddibynnol ar gyfanswm y ceisiadau ac addasrwydd. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod canlyniad eu cais erbyn 21ain Chwefror.


Mae’r cwrs e-ddysgu a’r deunyddiau wedi cael eu creu gan bartneriaeth o ymarferwyr ieuenctid ledled Ewrop, wedi’i arwain gan ERYICA gyda chefnogaeth y rhaglen Erasmus+ yn 2021.

Hwylusir y cwrs drwy gyllid Llywodraeth Cymru trwy’r rhaglen Newid. Mae Newid yn rhaglen o gefnogaeth a datblygiad sgiliau digidol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru. Mae’n bartneriaeth rhwng ProMo-Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a CGGC ac yn cael ei gefnogi gan y Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol. Byddem yn cynnal cwrs pellach yn fis Mai bydd ar gael i’r trydydd sector yn ehangach.

COFRESTRU

Am unrhyw gwestiynau, cysylltwch â arielle@promo.cymru


  • *Mae’r holl ddeunyddiau datblygwyd ar gyfer y cwrs ar gael yng Nghymraeg a Saesneg; ond, nid ydym yn gyfrifol am argaeledd iaith unrhyw ddarllen neu adnoddau allanol sydd yn cael ei argymell. Bydd hyfforddwr cwrs sydd yn siarad Cymraeg ar gael. Rydym yn arbrofi ar gynnig y cwrs yma fel un, yn hytrach nag rhannu yng Nghymraeg a Saesneg, ac yn croesawu cyfraniadau yn y ddwy iaith. Mae hwn yn gwrs cyfranogol sydd yn annog trafodaeth rhwng y cyfranogwyr. Os oes digon o bobl yn siarad Cymraeg byddem yn hwyluso grwpiau trafod yn yr iaith, ond os yw niferoedd yn isel, ac er mwyn i chi fuddio cymaint â phosib o ddysgu gan eraill, byddem yn hwyluso grwpiau ieithoedd cymysg sydd yn croesawu cyfraniadau yng Nghymraeg neu Saesneg. Bydd ein hyfforddwr iaith Gymraeg ar gael i sgwrsio a chyfieithu eich sylwadau.