Effeithlonrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

by Tania Russell-Owen | 3rd Mai 2019

Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithlonrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd yn cael ei redeg gan y WCVA. Mae’r holl waith wedi dod i ben bellach a hoffem roi gwybod i chi am yr hyn sydd wedi cael ei wneud.

Caffi'r EVi - Erthygl Effeithlonrwydd Ynni

Mae’r EVi yn lleoliad cymunedol sydd yn garreg filltir i ProMo-Cymru, yn darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector ac yn croesawu dros 5,000 o bobl bob mis.

Un rhan o’r gwaith gostwng defnydd ynni yn yr adeilad hanesyddol yma oedd gwella’r goleuadau, a dyma fyddem yn edrych arno yn yr erthygl hon. Byddem hefyd yn edrych ar pam bod goleuadau LED yn syniad da i bob tŷ ac adeilad.

Goleuadau newydd - Erthygl Effeithlonrwydd Ynni

Gwelliant Goleuo

Roedd 21%* o ddefnydd ynni’r EVi yn cael ei ddefnyddio i gadw’r goleuadau ymlaen, swm uchel iawn. Mae’n adeilad mawr ac felly angen llawer o oleuadau! (*Canlyniadau adolygiad ynni gan REW)

“Roedd y goleuadau yn hen ac yn aneffeithiol,” eglurai Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau yn yr EVi.

“Roedd y tiwbiau fflworolau yn chwythu drwy’r adeg, rhai o’r tryledwyr wedi torri ac yn gorfod prynu bylbiau newydd drwy’r adeg.”

Y brif neuadd yw’r ystafell fwyaf yn yr adeilad. Mae’r gofod wedi cael ei logi ar gyfer perfformiadau byw, cynadleddau, arddangosfeydd, partïon preifat, priodasau a mwy. Ond roedd dau set o oleuadau yn y neuadd yn ddiffygiol ac nid yw hyn yn creu argraff dda wrth geisio llogi’r ystafell i bobl! Ond roedd y gost o gael rhai newydd yn uchel, nid yn unig oherwydd y bylbiau arbenigol, ond roedd rhaid llogi sgaffald a galw trydanwyr arbenigol dro ar ôl tro i’w gosod.

Llwyddiant Ariannu

Roedd rhaid chwilio am ddatrysiad, ac roedd yr arian derbyniwyd gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi wedi caniatáu hyn.

“Defnyddiwyd peth o’r £32,523 i brynu goleuadau LED o’r radd flaenaf ar gyfer y neuadd,” meddai Samantha.

“Rhoddwyd y sgaffald i fyny a chyflawnwyd y gwaith heb unrhyw aflonyddwch i’r grwpiau oedd yn llogi’r neuadd.”

Ac nid y neuadd yn unig sydd wedi cael goleuadau newydd. Mae holl oleuadau’r adeilad wedi cael eu newid i LED.

Buddion LED*

Mae LED, sef Deuod Allyrru Golau, yn defnyddio hyd at 90% yn llai o ynni. Tra bod bwlb traddodiadol yn cynhyrchu llawer o wres er mwyn cynhyrchu golau, mae LED yn defnyddio llawer llai o wres i wneud yr un peth, ac felly mae’n llawer fwy ynni effeithlon.

Mae goleuadau yn gallu cyfrif am hyd at 20% o’ch biliau ynni felly mae posib creu arbedion sylweddol wrth newid i LED. Maent yn parhau’n hirach hefyd, tua 20 gwaith yn hirach nag bwlb golau traddodiadol, felly nid oes rhaid mynd allan i brynu bylbiau a’u newid drwy’r adeg. Bonws arall ydy bod bylbiau LED yn gallu cael eu hailgylchu, gan nad ydynt yn cynnwys mercwri fel rhai bylbiau hŷn.

Y newyddion da i unrhyw un sydd yn ystyried newid i LED ydy bod gostyngiad mawr wedi bod yn y pris ers iddynt ddod allan i gychwyn, ac nid sbotolau yn unig chwaith. Bellach mae yna amrywiaeth eang ar gael, fel bayonet, sgriw neu oleuadau strip hyd yn oed. (*Ffynhonnell gwybodaeth: 7 Reasons Why You Should Swap To LED Lighting – thegreenage.co.uk)


Cadwch olwg allan am yr erthyglau nesaf fydd yn edrych ar y gwaith gwelliannau drafft a gwres yn yr EVi.

Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.


Os hoffech wybodaeth bellach am logi’r cyfleusterau’r EVi yna ewch draw i’w gwefan i ddarganfod mwy.