Dod yn Gynllunydd Gwasanaeth Cyfoed gyda Meddwl Ymlaen Gwent

by Halyna Soltys | 19th Chw 2024

Wyt ti’n wneuthurwr newid sy’n frwd dros siapio dyfodol iechyd meddwl pobl ifanc yng Ngwent? Mae Meddwl Ymlaen Gwent (MYG) yn recriwtio pobl ifanc 16-24 oed sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili neu Dorfaen i ymuno â ni fel Cynllunwyr Gwasanaeth Cyfoed.

Gwybodaeth gefndir 

Yn ystod blwyddyn gyntaf ein prosiect, bu Meddwl Ymlaen Gwent yn ymchwilio i brofiadau pobl ifanc o wasanaethau iechyd meddwl yng Ngwent. 

Cyflogwyd 10 o ymchwilwyr cyfoed i helpu i siarad â’u cyfoedion, dadansoddi data, canfod themâu allweddol, ac ysgrifennu adroddiad i rannu ein canfyddiadau. Cyhoeddwyd ein Hadroddiad Darganfod ym mis Hydref 2023, ac roedd yn cynnwys 7 prif fewnwelediad yr hoffem fwrw ymlaen â hwy yng ngham nesaf y prosiect. 

Rydym yn chwilio am bobl ifanc i ymuno â’r grŵp i helpu i symud ymlaen â’r prosiect dros y flwyddyn nesaf. Fel Cynllunydd Gwasanaeth Cyfoed, byddi di ar flaen y gad o ran esblygiad prosiect MYG, gan drawsnewid mewnwelediadau o’n cyfnod ymchwil yn atebion diriaethol. 

Oes gen ti’r canlynol…?

– Brwdfrydedd dros sbarduno newidiadau cadarnhaol yn y system iechyd meddwl

– Sgiliau cyfathrebu cadarn, gan gynnwys gwrando a chyflwyno

– Ymrwymiad a pharodrwydd i ddysgu sgiliau newydd

– Ymwneud â chymunedau neu grwpiau o bobl ifanc (e.e. clybiau chwaraeon, grwpiau LHDTC+, ac ati)

Gall y tasgau gynnwys:

– Ymchwilio i anghenion pobl ifanc yn dy gymunedau, yn seiliedig ar yr Adroddiad Darganfod

– Cymryd rhan weithredol mewn grwpiau ffocws, sesiynau mapio meddwl, a gweithdai gyda dy gyfoedion, cydweithwyr a rhanddeiliaid

– Rhwydweithio â phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw yn dy gymunedau

– Datblygu prototeipiau gyda chymorth cyd-gynllunwyr a staff gwasanaethau cyfoed

– Mynd i ddigwyddiadau preswyl i bobl ifanc a chyfarfodydd wyneb yn wyneb

Beth yw’r manteision i ti?

– Rhoi hwb i hyder drwy rannu dy lais a’th syniadau mewn lle diogel 

– Dylanwadu ar newid cadarnhaol mewn cymunedau ar draws Gwent

– Gwaith rhan-amser, gyda chyfarfodydd rhithiol ac wyneb yn wyneb (fel arfer rhwng dydd Llun a dydd Mercher rhwng 3pm a 6pm)

– Mynediad at gyfleoedd hyfforddi perthnasol i wella dy sgiliau a’th CV

– Staff cefnogol sydd eisiau gweld ti’n ffynnu 

– Oddeutu 10 awr y mis ar gyfradd y Cyflog Byw Cenedlaethol (£12 yr awr)

Sut mae gwneud cais:

I ymgeisio, llenwa’r ffurflen hon

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 18fed Mawrth 2024. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliadau a gynhelir dros Zoom ar 2il, 3ydd neu 11eg o Ebrill.

Os oes gen ti unrhyw gwestiynau neu os wyt ti angen cymorth i lenwi’r ffurflen gais, cysyllta ag aelod o dîm Prosiect Meddwl Ymlaen ar info@mindourfuturegwent.co.uk