Rôl Gyda Thâl: Ymuna â’n Tîm Prosiect Llythrennedd Cyfryngau

by Megan Lewis | 24th Awst 2023

Wyt ti rhwng 16 a 25 oed, byw yng Ngwent, ac yn barod i wneud gwir wahaniaeth yng Nghymru? Os felly, mae gennym gyfle arbennig gyda thâl i ti!

Rydym yn chwilio am unigolion ifanc brwdfrydig i ymuno â thîm y prosiect a’n helpu i gynllunio gweithdai llythrennedd cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol hwyl i bobl ifanc 11-14 ym Mlaenau Gwent.

Pwy ydym ni?

ProMo-Cymru ydym ni, elusen sydd yn cynnal sawl prosiect ieuenctid a chymunedol e.e. Meic, TheSprout, Institiwt Glyn Ebwy. Rydym yn gweithio gyda Ofcom (sydd yn goruchwylio diwydiant cyfathrebu dros y DU) a Chlybiau Bechgyn a Merched Cymru i wella llythrennedd cyfryngau pobl ifanc yng Nghymru. Ac rydym eisiau i ti fod yn rhan o hynny!

Manylion y rôl

Byddi di’n chwarae rhan hanfodol yn cynllunio a chyflwyno’r gweithdai yn helpu rhai 11-14 oed i ddeall y byd ar-lein yn well ac i gael profiadau ar-lein mwy positif. Gwneir hyn wrth ddysgu am lythrennedd cyfryngau ac algorithmau ar-lein/cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd ddymunol. Hoffem dy gymorth i siapio’r cynnwys a fformat y gweithdai. Byddi di’n cydweithio â thîm o unigolion o’r un meddylfryd. Ewch ati i feddwl am syniadau, cynllunio a phrofi gweithgareddau i helpu pobl ifanc i lywio’r dirwedd ddigidol yn hyderus.

Nid oes rhaid i ti fod yn arbenigwr ar y pwnc na fod ag unrhyw brofiad i wneud cais. Rydym yma i ddysgu gyda’n gilydd.

Byddem yn:
– cyfarfod rhwng 1 i 3 gwaith yn rhithiol neu mewn person i gynllunio’r sesiynau (Medi/Hydref)
– cyfarfod wyneb i wyneb i brofi’r gweithgareddau (Medi/Hydref)
– cyflwyno’r sesiynau i’r bobl ifanc (rhwng Hydref a Chwefror)

Beth yw’r manteision i ti?

Edrych yn dda ar y CV: Profiad gwych a sgiliau i roi ar dy CV a cheisiadau swydd neu brifysgol.

Dysgu gwybodaeth: Cyfle i ddysgu mwy am lythrennedd cyfryngau ac i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol fydd yn dy osod di ar wahân i eraill.

Chwaraewr Tîm: Gwella sgiliau cyfathrebu a chydweithio a gwneud cysylltiadau.

Catalydd am Newid: Gwna wahaniaeth go iawn ym mywydau pobl ifanc Blaenau Gwent. Byddi di’n rhan bwysig o siapio’u dyfodol digidol.

Derbyn Cyflog: Cyflog byw gwirioneddol am dy amser a dy ymdrech (£10.90 ar hyn o bryd).

Ymuna â ni!

Llenwa’r ffurflen gais sydyn yma wrth glicio isod, ac fe fyddwn mewn cysylltiad i drefnu sgwrs anffurfiol!

E-bostia sarah@promo.cymru gydag unrhyw gwestiynau.

Ofcom Media Literacy information image