Swyddi

Mae ProMo-Cymru yn elusen ac yn sefydliad dielw yn darparu datrysiadau datblygiad arloesol yn y sector cymdeithasol. Rydym hefyd yn arbenigo mewn cyfathrebu digidol ieuenctid a theuluoedd, eiriolaeth plant ac adfywiad adeiladau cymunedol.

Gweithio Gyda Ni

Mae ProMo-Cymru wedi profi arloesiad a thyfiant sylweddol yn y 30 mlynedd diwethaf. Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cymwysterau a phrofiad ond mae ProMo-Cymru hefyd yn chwilio am yr unigolion cywir sydd yn gallu cynnig rhywbeth newydd a gwahanol i’n sefydliad. Mae yna sawl prosiect yn cynnig cyfle i’r staff ddatblygu’i gyrfaoedd a phrofi gwahanol agweddau o’r sefydliad. Mae yna gydbwysedd o waith tîm, annibyniaeth a synnwyr o gyfrifoldeb wrth wella ein gwasanaethau a’n cynnyrch. Rydym yn gweithio’n galed ar gyfer ein cleientiaid a’n partneriaid ac yn mwynhau rhannu’r gwobrwyon â nhw. Rydym yn annog ein gweithwyr i fod yn rhan o’r broses arweinyddiaeth a gwneud penderfyniadau, rhoi sylw personol i eraill a gwneud i bob unigolyn deimlo fel eu bod yn cael eu gwerthfawrogi’n unigryw. Mae ysgogiad deallusol yn annog golwg newydd ar hen ddulliau ac yn hybu creadigrwydd. Rydym yn ysbrydoli ac yn ysgogi. Mae hyn yn cynyddu gobaith a brwdfrydedd wrth gyfathrebu disgwyliadau uchel. Mae hefyd yn canfod posibiliadau nad oedd wedi’u hystyried cynt. Rydym yn rhannu gweledigaeth a synnwyr o bwrpas wrth ennyn parch, ffydd a hyder. Rydym yn chwilio am gyd-weithwyr sy’n gallu gweithio i’r gwerthoedd yma. Rydym yn gofyn am bobl ragweithiol gydag ysfa, eglurder a gweledigaeth.

Os ydych chi’n teimlo fel bod yr uchod yn wir i chi, rydym yn recriwtio ac yn edrych ymlaen at glywed gennych chi!


Swyddi Gwag:

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser, rhan amser)
Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref
Cyflog: £22,221 y flwyddyn

Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person – gan gynnwys Meic/Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr/PECF/MIEG.

Darganfod mwy


Staff Llinell Gymorth Sesiynol

Mae staff llinell gymorth sesiynol yn cynnig cefnogaeth i’n llinellau gymorth ar draws ProMo-Cymru. Meic yw’r brif linell gymorth (i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed; ar y ffôn, neges testun a negeseuo sydyn; yn agored 365 diwrnod y flwyddyn, 8yb tan hanner nos). Mae’r llinellau gymorth eraill yn canolbwyntio ar oedolion.

Byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person.

Mae gwaith sesiynol yn amrywio o 2 awr i hyd at 8 awr (shifft lawn gydag awr am ginio ac ati) ar draws dyddiau, nosweithiau a phenwythnosau, ar gyfradd talu £12.61 yr awr. Mae’r oriau yn agored i drafodaeth yn amodol ar yr angen a disgwyliadau ProMo-Cymru a’r gweithwyr sesiynol unigol.

Mae gwaith sesiynol yn cael ei weithio o gartref. Golygai hyn bod angen gofod gwaith distaw, mynediad i gyfrifiadur a’r Rhyngrwyd.

Mae’n hanfodol eich bod ar gael i fynychu 1-2 ddiwrnod o hyfforddiant yn y swyddfa yng Nghaerdydd, yn ogystal â’r ymrwymiad i gysylltu â chefnogaeth a goruchwyliaeth gyfredol.
Bydd angen i chi fod â’r profiad a’r cymwysterau angenrheidiol sydd yn hanfodol i’r swydd, a bod yn ddibynadwy.

Os oes gennych chi ddiddordeb darllenwch gopi o’r swydd ddisgrifiad a gyrrwch gopi perthnasol o’ch CV i:

Pat Green

ebost: pat@promo.cymru    

Ffôn:  029 2046 2222
 


Rydym yn Recriwtio Aelodau Bwrdd

Ydych chi’n hoff o wasanaethu’r gymuned ac yn chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr i fywydau teuluoedd a phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth a chymryd rhan mewn grŵp dirgrynol a chreadigol sydd yn gweithio tuag at gyflwyniad arloesol o wasanaethau a phrosiectau cymunedol yn y sector elusennol a dielw? Efallai byddai rôl fel Ymddiriedolwr ar fwrdd elusennol yn gallu rhoi hwb i chi yn eich gyrfa, yn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau a phrofiad fydd yn gadael i chi gyrraedd eich uchelgeisiau. Mae ProMo-Cymru wedi treulio’r 30 mlynedd diwethaf yn datblygu gwasanaethau, gan gynnwys gwefannau gwybodaeth, llinellau cymorth eiriolaeth a phrosiectau adfywiant cymunedol. Ni ydy’r sefydliad y tu ôl i The Abacus, PwyntTeulu Cymru, Meic, TheSprout a Institiwt Glyn Ebwy. Rydym yn frwdfrydig am gefnogi pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Mae gennym lefydd ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr a Rheoli. Mae hwn yn rôl wirfoddol. Rydym yn cyfarfod bob ryw 6 wythnos o 5:30 – 7:30 ym Mae Caerdydd. Rydym yn chwilio yn am brofiad yn natblygiad y trydydd sector, ariannu, marchnata ac/neu adnoddau dynol yn arbennig. Swnio fel cyfle diddorol i gynyddu eich profiad, datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth a gwneud cyfraniad? Cysylltwch â pat@promo.cymru i fynegi diddordeb.