by promocymru_admin | 14th Jun 2013

The Government is introducing a complex array of changes to the social security system. This training seminar from Youth Access, the national experts on youth advice, looks at Welfare Reform with a specific focus on young people aged 16 to 25 and considers the changes and likely challenges to those both in and out of education. It will cover: changes to Employment and Support Allowance, the Bedroom Tax, the Benefit Cap, local Council Tax Reduction Schemes, Personal Independence Payments and the introduction of Universal Credit. This is an essential event for anyone who needs to ensure they’re giving accurate, up-to-date advice and information to the young people with whom they work.

Date & Venue:
Tuesday 16th July, Cardiff Central Library, The Hayes, Cardiff, CF10 1FL

Time:
11.00 a.m. to 3.30 p.m. (including 30 minutes break for lunch)

Suitable for:
Information/advice workers, youth workers and other professionals providing benefits advice to young people.

Aim:
To update participants on significant changes to Welfare Benefit rules and procedures to enable accurate and effective advice to be given to young people.

Course Structure:
A lively knowledge-based seminar with comprehensive hand-outs to take away.

Learning outcomes:
By the end of the course, participants will have understood:

 • Recent changes to Employment and Support Allowance (the main benefit for sick people) – including the January 2013 changes that apply to the main test and the exceptional circumstances rules; the impact of the loss of ESA now and the likely impact if sick status is lost when Universal Credit comes in.
 • The Bedroom Tax – how the presence of a young person can affect the impact of the new rules (including the rules applying to disabled adults and younger people) and how this impact may change with the introduction of Universal Credit.
 • The Benefit Cap – which people are most likely to be affected, from the point of view of claimants and others in the family.
 • The introduction of local Council Tax Reduction Schemes – how younger claimants might be affected.
 • The abolition of working age Disability Living Allowance – who is likely to make it onto the new Personal Independence Payments and who is likely to lose their disability benefits; how claimants can prepare for the change and how you can help to maximise the chances of successful migration to the new system.
 • The introduction of Universal Credit – the new rules that apply to those under 18; new rules that apply to those studying full-time and part-time; how Universal Credit affects disabled and sick people; the new rules concerning income; the special rules that apply to those who do not obey conditionality; and the new sanction system.

Trainer:
Steve Johnson, Advice Service Manager and Freelance Welfare Rights Trainer

Prices:
£40 Voluntary Sector/ Youth Information Workers Cymru Network/ CLIConline Local Editors
£80 Statutory Sector

How to book:
Please download the booking form and send completed forms to aniko@promo-cymru.org or post to The Impact of Welfare Reform on Young People, ProMo-Cymru, Unit 12, Royal Stuart Workshops, Adelaide Place, Cardiff CF10 5BR
 

Effaith Diwygio Lles ar Bobl Ifanc

Mae’r llywodraeth yn cyflwyno arae gymhleth o newidiadau i’r system diogelwch cymdeithasol. Mae’r seminar hyfforddi hon oddi wrth ‘Youth Access’, yr arbenigwyr cenedlaethol ar gyngor i bobl ifanc, yn edrych ar Ddiwygio Lles gyda ffocws penodol ar bobl ifanc rhwng 16- 25 ac yn ystyried y newidiadau a’r sialensiau tebygol i’r rheini sydd mewn neu allan o addysg. Bydd yn cynnwys: Newidiadau i Gyflogaeth a Lwfans Cyflogaeth, Treth Ystafell Wely, Y Cap ar fudd-daliadau, Cynlluniau Gostyngiadau Treth Cyngor, Taliadau Annibyniaeth Bersonol a chyflwyniad Credyd Cynhwysol. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i unrhyw un sydd am sicrhau eu bod yn rhoi cyngor a gwybodaeth fanwl gywir a chyfoes i’r bobl ifanc yr ydynt yn gweithio gyda.

Dyddiad a Lleoliad:
Dydd Mawrth yr 16eg o Orffennaf, Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1FL

Amser:
11.00 a.m. i 3.30 p.m. (yn cynnwys 30 munud o egwyl am ginio)

Yn addas ar gyfer:
Gweithwyr Gwybodaeth/Cyngor, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n darparu cyngor budd-daliadau i bobl ifanc

Nod:
I ddiweddaru cyfranogwyr ar newidiadau arwyddocaol i reolau a dulliau Budd-daliadau Lles i alluogi cyngor cywir ac effeithiol i’w rhoi i bobl ifanc.

Strwythur Cwrs:
Seminar bywiog sail gwybodaeth gyda dalenni cynhwysfawr i fynd adre gyda chi.

Amcanion Dysgu:
Erbyn diwedd y cwrs, disgwylir i gyfranogion deall:

 • Newidiadau diweddar i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (y prif fudd-dal i bobl gyda salwch) – yn cynnwys newidiadau Ionawr 2013 sy’n gymwys i’r prif brawf a’r rheolau amgylchiadau eithriadol; effaith colled Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ac effaith tebygol os collir statws salwch pan gyflwynir Credyd Cynhwysol.
 • Treth Ystafell Wely – sut y gallai presenoldeb person ifanc effeithio ar effaith y rheolau newydd (yn cynnwys y rheolau sy’n gysylltiedig ag oedolion anabl a phobl iau) a sut y gall yr effaith hyn newid gyda chyflwyniad Credyd Cynhwysol
 • Y Cap ar fudd-daliadau – Pa bobl sy’n fwy tebygol o gael eu heffeithio, o safbwynt hawlwyr ac eraill yn y teulu.
 • Cyflwyniad Cynlluniau Gostyngiadau Treth Cyngor – sut yr effeithir hawlwyr iau.
 • Dilead Lwfans Byw i’r Anabl – pwy sy’n debygol o allu derbyn y Taliadau Annibyniaeth Bersonol a pwy sy’n debygol o golli eu budd-daliadau anabledd; sut y gallai hawlwyr baratoi ar gyfer y newid a sut y gallwch helpu uchafu’r siawns o gael mudiad llwyddiannus i’r system newydd.
 • Cyflwyniad Credyd Cynhwysol – y rheolau newydd sy’n weithredol i’r rheini o dan 18; rheolau newydd sy’n gysylltiedig â’r rheini sy’n astudio llawn amser a rhan amser; sut y gall Credyd Cynhwysol effeithio ar bobl anabl a sâl; y rheolau newydd yn gysylltiedig ag incwm; y rheolau arbennig sy’n gysylltiedig â’r rheini sydd ddim yn ufuddhau amodoldeb; a’r system sancsiwn newydd.

Hyfforddwr:
Steve Johnson, Rheolwr Gwasanaeth Cyngor a Hyfforddwr Hawliau Lles ar ei liwt ei hun

Prisiau:
£40 Sector Gwirfoddol/ Rhwydwaith Gweithwyr Gwybodaeth Ieuenctid Cymru/ Golygyddion Lleol CLIC
£80 Sector Statudol.

Sut i archebu:
Lawrlwythwch y ffurflen archebu ac anfon ffurflenni wedi’i gwblhau i aniko@promo-cymru.org neu eu postio i Effaith Diwygio Lles ar Bobl Ifanc, ProMo-Cymru, Uned 12, Royal Stuart Workshops, Adelaide Place, Caerdydd CF10 5BR

Mae’r llywodraeth yn cyflwyno arae gymhleth o newidiadau i’r system diogelwch cymdeithasol. Mae’r seminar hyfforddi hon oddi wrth ‘Youth Access’, yr arbenigwyr cenedlaethol ar gyngor i bobl ifanc, yn edrych ar Ddiwygio Lles gyda ffocws penodol ar bobl ifanc rhwng 16- 25 ac yn ystyried y newidiadau a’r sialensiau tebygol i’r rheini sydd mewn neu allan o addysg. Bydd yn cynnwys: Newidiadau i Gyflogaeth a Lwfans Cyflogaeth, Treth Ystafell Wely, Y Cap ar fudd-daliadau, Cynlluniau Gostyngiadau Treth Cyngor, Taliadau Annibyniaeth Bersonol a chyflwyniad Credyd Cynhwysol. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i unrhyw un sydd am sicrhau eu bod yn rhoi cyngor a gwybodaeth fanwl gywir a chyfoes i’r bobl ifanc yr ydynt yn gweithio gyda.


Dyddiad a Lleoliad:
Dydd Mawrth yr 16eg o Orffennaf, Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1FL

Amser:

11.00 a.m. i 3.30 p.m. (yn cynnwys 30 munud o egwyl am ginio)

Yn addas ar gyfer:
Gweithwyr Gwybodaeth/Cyngor, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n darparu cyngor budd-daliadau i bobl ifanc


Nod:

I ddiweddaru cyfranogwyr ar newidiadau arwyddocaol i reolau a dulliau Budd-daliadau Lles i alluogi cyngor cywir ac effeithiol i’w rhoi i bobl ifanc.

Strwythur Cwrs:
Seminar bywiog sail gwybodaeth gyda dalenni cynhwysfawr i fynd adre gyda chi.

Amcanion Dysgu:
Erbyn diwedd y cwrs, disgwylir i gyfranogion deall:

 • Newidiadau diweddar i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (y prif fudd-dal i bobl gyda salwch) – yn cynnwys newidiadau Ionawr 2013 sy’n gymwys i’r prif brawf a’r rheolau amgylchiadau eithriadol; effaith colled Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ac effaith tebygol os collir statws salwch pan gyflwynir Credyd Cynhwysol.
 • Treth Ystafell Wely – sut y gallai presenoldeb person ifanc effeithio ar effaith y rheolau newydd (yn cynnwys y rheolau sy’n gysylltiedig ag oedolion anabl a phobl iau) a sut y gall yr effaith hyn newid gyda chyflwyniad Credyd Cynhwysol
 • Y Cap ar fudd-daliadau – Pa bobl sy’n fwy tebygol o gael eu heffeithio, o safbwynt hawlwyr ac eraill yn y teulu.
 • Cyflwyniad Cynlluniau Gostyngiadau Treth Cyngor – sut yr effeithir hawlwyr iau.
 • Dilead Lwfans Byw i’r Anabl – pwy sy’n debygol o allu derbyn y Taliadau Annibyniaeth Bersonol a pwy sy’n debygol o golli eu budd-daliadau anabledd; sut y gallai hawlwyr baratoi ar gyfer y newid a sut y gallwch helpu uchafu’r siawns o gael mudiad llwyddiannus i’r system newydd.
 • Cyflwyniad Credyd Cynhwysol – y rheolau newydd sy’n weithredol i’r rheini o dan 18; rheolau newydd sy’n gysylltiedig â’r rheini sy’n astudio llawn amser a rhan amser; sut y gall Credyd Cynhwysol effeithio ar bobl anabl a sâl; y rheolau newydd yn gysylltiedig ag incwm; y rheolau arbennig sy’n gysylltiedig â’r rheini sydd ddim yn ufuddhau amodoldeb; a’r system sancsiwn newydd.

Hyfforddwr:

Steve Johnson, Rheolwr Gwasanaeth Cyngor a Hyfforddwr Hawliau Lles ar ei liwt ei hun

Prisiau:
£40 Sector Gwirfoddol/ Rhwydwaith Gweithwyr Gwybodaeth Ieuenctid Cymru/ Golygyddion Lleol CLIC £80 Sector Statudol.

Sut i archebu:
Lawrlwythwch y ffurflen archebu ac anfon ffurflenni wedi’i gwblhau i aniko@promo-cymru.org neu eu postio i Effaith Diwygio Lles ar Bobl Ifanc, ProMo-Cymru, Uned 12, Royal Stuart Workshops, Adelaide Place, Caerdydd CF10 5BR