Rôl wedi ei dalu: Grŵp Ymchwil Ymgynghorol Twf Swyddi Cymru+

by Sarah Namann | 9th Ion 2023

Derbyn Taliad i Rannu Dy Farn a Phrofiadau ar Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant

Ydy hyn yn swnio fel ti?

-Rwy’n chwilio am gyflogaeth a hyfforddiant ar hyn o bryd, ond mae rhwystrau ac mae’n anodd darganfod rhywbeth.

-Rwyf ymwneud â Twf Swyddi Cymru+ ar hyn o bryd.

-Oherwydd amgylchiadau personol, nid wyf yn teimlo fel y gallaf weithio. Hoffwn i petai mwy o gyfleoedd wedi’u teilwro at fy anghenion i.

-Rwy’n gweithio, mewn addysg neu hyfforddiant, ond rwyf wedi wynebu rhwystrau yn y gorffennol ac yn awyddus i helpu pobl ifanc eraill i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Y cyfle

Rydym yn chwilio am bobl ifanc 16-24 oed sydd yn byw yng Nghymru i fod yn rhan o Grŵp Ymchwil Ymgynghorol.

Nid oes angen profiad blaenorol, ond rydym yn chwilio am ymrwymiad a pharodrwydd i ddysgu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd ar-lein eithaf rheolaidd. Bydd y panel yn cyfarfod tua 6-8 gwaith dros y 18 mis nesaf. Rydym yn gobeithio cyfarfod am y tro cyntaf ar ddiwedd mis Chwefror 2023.

I sicrhau bod yr ymchwil yn gallu helpu cymaint o bobl ifanc â phosib, hoffem recriwtio grŵp o bobl ifanc sydd â phrofiadau bywyd amrywiol. Hoffem glywed yn benodol gan bobl sydd yn teimlo fel eu bod wedi wynebu rhwystrau wrth chwilio am gyflogaeth neu hyfforddiant.

Beth wyt ti’n ei gael o hyn?

Mae bod yn rhan o grŵp ymchwil ymgynghorol yn ffordd wych i roi hwb i dy hyder, i gyfarfod pobl newydd, ac i gynyddu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Byddi di’n derbyn y Cyflog Byw Cenedlaethol (£10.9 yr awr ar hyn o bryd) neu swm cyfatebol mewn taleb o dy ddewis – pa bynnag un sydd orau gen ti!

Y tu allan i’r sesiynau yma, byddi di’n cael cefnogaeth i:

-Helpu ti i gael profiad gwaith mewn meysydd fel marchnata, siarad yn gyhoeddus, fideo graffeg a chyfryngau cymdeithasol.

-Meddwl am dy sgiliau allweddol i roi ar dy CV

-Cysylltu ti gyda chyfleoedd eraill

Bydd y fentoriaeth yma am ddim i’r rhai sydd yn rhan o’r grŵp ymchwil ymgynghorol.

Beth fydd y gofynion arnat ti? 

Yn ystod y broses ymchwil, byddant yn gofyn i ti gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i helpu gyda’r ymchwil. Efallai bod hyn yn cymryd rhan mewn grŵp ffocws i rannu adborth a phrofiadau, neu fod yn gwsmer cudd i weld sut brofiad yw cael mynediad i gefnogaeth Twf Swyddi Cymru+.

Cefndir

Mae Twf Swyddi Cymru+ yn fenter gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, i gael mynediad i gyfleoedd fel y gallant symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Mae’n rhaglen gyffrous ac uchelgeisiol sydd â’r bwriad o helpu pob person ifanc 16-18 cymwys gyda chynnig o gyflogaeth, hyfforddiant, gwaith gwirfoddol neu hunangyflogaeth.

I sicrhau bod y rhaglen yn llwyddiannus, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflogi’r gwerthuswr annibynnol Wavehill. Eu tasg nhw ydy i werthuso’r rhaglen Twf Swyddi Cymru+ i weld yr hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus a’r hyn gellir ei wella.

Fel person ifanc, rwyt ti’n gallu cefnogi’r rhaglen wrth rannu dy brofiadau o gael mynediad i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant, a’r ymdrechion sydd wedi bod ar hyd y ffordd.

Mynegi diddordeb

Os oes gen ti ddiddordeb yn y cyfle yma, mynega dy ddiddordeb wrth lenwi’r ffurflen yma.

Ceisiadau yn cau am 9yb ar 10fed Chwefror 2023. Wedi i ti ddatgan diddordeb, byddem yn cysylltu i roi gwybod y canlyniad.Os wyt ti’n cael dy  ddewis i fod yn rhan o’r grŵp ymchwil ymgynghorol byddem yn trefnu sgwrs anffurfiol am y rôl. Bydd y sgyrsiau anffurfiol yma yn digwydd yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn ar y 13eg o Chwefror; bydd gweithgareddau yn cychwyn yr wythnos ganlynol.

Cefnogaeth i gymryd rhan

Os wyt ti angen cefnogaeth gyda mynediad i dechnoleg fel cysylltiad i’r we neu ddyfeisiau, yna noda hynny ar y ffurflen mynegi diddordeb. Ni fydd hyn yn cael unrhyw ddylanwad ar y broses o ddewis pobl am y cyfle, ond bydd yn helpu ni i sicrhau ein bod yn gallu trefnu’r ddarpariaeth gorau i ti.

Am wybodaeth bellach, cysyllta â sarah@promo.cymru