Negeseuo Sydyn: Y Modd Cysylltu Dewisol

by Thomas Morris | 26th Tach 2018

Mae ymchwil i’r ffordd mae plant a phobl ifanc yn cysylltu ag un o wasanaethau llinell cymorth ProMo-Cymru yn dangos bod cynnydd mewn poblogrwydd cysylltu trwy Negeseuo Sydyn (IM) Integredig. Mae’n gwneud yn well na’r galwad ffôn traddodiadol a negeseuon testun.

Mae Meic Cymru yn un o’r gwasanaethau sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru. Mae’n wasanaeth llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth i bobl ifanc 0-25 oed yng Nghymru. Yn 2017 roedd mwy o gysylltiadau IM trwy’r wefan Meic nag yr oedd o alwadau ffôn. Mae’n debyg na fydd newid yn hyn yn y dyfodol agos. Eleni, mae wedi bod yn gyson gydag o leiaf 50% o’r cysylltiadau i Meic yn cael eu gwneud drwy IM.

Ffafrio sgwrsio ar-lein

A yw’n syndod bod pobl ifanc heddiw yn teimlo’n fwy cartrefol yn siarad gyda chynghorydd drwy ryngwyneb sgwrsio? Mae SMS ar gael yn fasnachol ers 1994, (blwyddyn geni’r rhai sydd yn agos at oed uchaf Meic yn bresennol) ond mae yna bris ynghlwm ag ef yn y DU. Bonws negeseuo sydyn ar-lein, o ystafelloedd sgwrsio fel MSN, Yahoo ac IRC i’r WhatsApp, Telegram a’r Discord bresennol, ydy ei f od yn rhad ac am ddim erioed. Mae pobl ifanc heddiw wedi’u magu gyda’r rhain yn dominyddu eu bywydau cymdeithasol.

Efallai bydd rhai yn credu byddai’n well datblygu rhyngwyneb sgwrsio ar blatfform sy’n bodoli eisoes, er esiampl Facebook Messenger. Mae ProMo-Cymru yn adnabyddus iawn am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gysylltu gyda phobl o bob oedran. Ond, yn y pen draw, wrth ddefnyddio llwyfan ein hun, wedi’i ddatblygu ar y we agored, gallem sicrhau cyfrinachedd ein defnyddwyr. Gallem sicrhau bod gan bawb fynediad i’n llwyfan a gwyddom, gyda rheolaeth lawn o’r system, y bydd yn parhau i weithredu am flynyddoedd i ddod.

Hen ffôn - mae'n well gan bobl negeseuo sydyn

Cadw pethau’n gyfrinachol

Gyda’n gwasanaeth negeseuo sydyn diogel a chyfrinachol, gall plant a phobl ifanc ddweud popeth sydd yn eu poeni wrth gynghorwr a chael y cymorth sydd ei angen arnynt. Gall galwad ffôn fod yn beth ofnus i blentyn neu berson ifanc. Nid dyma’r lle gorau i rannu’ch problemau bob tro. Efallai byddant yn teimlo’n fwy cartrefol gyda rhyngwyneb testun.

Felly pam bod neges testun yn llai poblogaidd? Mae SMS yn gweithio ar sail drawsgludiad ‘ymdrech orau’. Golygai hyn nad yw cymaint ag 5% o negeseuon testun yn cyrraedd y derbynnydd. O ystyried hyn, nid yw’n syndod bod pobl ifanc heddiw yn ffafrio sgwrsio ar-lein.

Mae angen ystyried hefyd yr hyn gellir ei golli wrth gyfathrebu dros destun. Pan roedd pobl yn dechrau siarad ar y ffôn roedd rhaid dysgu rhoi mwy o bwyslais ar y dôn lais, yn absenoldeb iaith y corff. Pan fydd pobl yn negeseuo maent yn datblygu diwylliant ar-lein gyda ffyrdd newydd o roi geiriau mewn cyd-destun. Maent yn defnyddio pethau fel emojis a thalfyriadau. Mae’r staff Meic mewn trafodaethau cyson â’i gilydd am sut i wella arferion a sicrhau eu bod yn ddiweddar ar y lingo testun.

Deall dewisiadau cyfathrebu

Fel rhywun sydd o dan 25 oed, efallai gallaf gynnig ychydig o fewnwelediad i ddull cyfathrebu dewisol pobl ifanc. Mae negeseuo yn gynhenid yn ein diwylliant fel bod y dewis o lwyfannau gwahanol yn diffinio’r bobl rydych chi’n dod i adnabod. Mae’n debyg bod hyn yn fwy gwir nag y bobl rydych chi mewn agosrwydd corfforol â nhw. Er esiampl, os ydych chi’n ddefnyddiwr Android mae’n annhebyg y byddech chi’n dod i adnabod defnyddwyr iMessage ar yr iPhone. Os oes gennych chi gyfrif gyda Discord am eich bod wedi cael gwahoddiad i weinydd sgwrsio, mae’n debygol y byddech chi’n ymuno mwy o weinyddwyr Discord gyda’r un cyfrif. Os nad oes gennych chi gyfrif efallai na fyddech chi’n trafferthu. Mae gweithleoedd llawn Mileniaidd yn rhedeg ar Slack, nid e-bost. Mae’r rhestr yn un ddiddiwedd gyda llawer iawn o resymau.

Efallai ei fod mor syml â hyn. Mae bod ar y ffôn gyda rhywun proffesiynol yn ymofyn lefel penodol o broffesiynoldeb yn eich gofod corfforol. Dywedodd newyddiadurwr wrthyf un tro i sefyll i fyny wrth siarad ar y ffôn. Awgrymodd bod yr ymddaliad a phresenoldeb pellach yn gallu cael ei synhwyro ar ochr arall y ffôn.

Pan fyddwch chi yn nyfnder anobaith mae’n haws gyrru neges o le diogel a chysurus. Efallai dan gynfas y gwely, yn negeseuo’n ddistaw. Nid ydych chi am godi’ch llais ar y ffôn a pheryglu bod rhywun arall yn y tŷ yn clywed eich problem. Efallai eich bod allan yn yr awyr agored, a bod hynny’n fwy o gywilydd. Ychwanegwch y ffaith bod data ffôn symudol fel arfer yn rhatach nag gyrru neges testun y dyddiau hyn, a dyna i chi’r achos wedi’i datrys!

Bod yno i’r rhai sydd ei angen fwyaf

Felly, i ddiweddu, os na fyddai ein gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc yn cael ei drosglwyddo drwy negeseuo sydyn, ni fyddai’n rhoi mynediad i bawb sydd ei angen fwyaf. Waeth i chi ddweud, i rai plant a phobl ifanc, ni fyddai’n trosglwyddo’r gwasanaeth hanfodol yma i bawb.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw un o’n gwasanaethau neu os hoffech ddysgu mwy am ein gwaith yma yn ProMo-Cymru cysylltwch â Arielle Tye ar 029 2046 2222 neu e-bostio arielle@promo.cymru.

Gwybodaeth bellach am ein Model TYC yma:

Model TYC ar gyfer erthygl fideo byw